KONTAKT

Css Hardwood ApS

CVR: 39637510

+45 20481527

Peter@Svinding.dk

TRÆKON 2023

Salgs- og leveringsbetingelser for leverancer af træ-baserede produkter. Vedtaget af Dansk Træforening


 1. Anvendelse

  1. Disse salgs- og leveringsbetingelser (TRÆKON 2023) gælder for alle leverancer af træ-baserede produkter fra sælger til enhver professionel køber, medmindre eventuelle fravigelser skriftligt aftales mellem parterne.

  2. TRÆKON 2023 gælder uanset købers evt. henvisning til egne indkøbsbetingelser, som ikke kan anses for accepteret af sælger uden udtrykkelig skriftlig tiltrædelse.

  3. Ved træ-baserede produkter forstås produkter som indeholder minimum 60 % træ.


 2. Emballage

  1. De i tilbud, ordrebekræftelser og aftaler anførte priser skal, såfremt intet andet angives, anses for at omfatte sælgers/ afskibers standardemballage.

 3. Kvantum

  1. Medmindre andet er skriftligt aftalt, har sælger ret til at levere i sælgers/afskibers standardemballage, hvilket kan betyde, at der leveres indtil 5% mere eller mindre end aftalt.

 4. Oplysninger

  1. Sælger er alene ansvarlig for sælgers oplysninger om det solgte produkt, dettes specifikationer og anvendelsesformål.


   Mundtlig eller skriftlig vejledning i øvrigt ydet fra sælger til køber er alene af vejledende karakter og (videre)gives uden ansvar for sælger.


   Sælger påtager sig intet ansvar for indholdet af kataloger, brochurer samt øvrige informationer fra sælgers leverandører.


   Køber bærer selv det fulde ansvar for, at det købte produkt egner sig til det påtænkte formål, og køber er forpligtet til selv at holde sig orienteret om opdaterede produktinformationer.


 5. Priser

  1. Prisen er anført i ordrebekræftelsen eller fastsættes på basis af sælgers til enhver tid gældende prisliste på tidspunktet for ordreafgivelsen. Sælger er løbende forud for købers tilbudsaccept berettiget til

   uden varsel at foretage prisændringer i prislister og tilbud, såfremt intet andet skriftligt er aftalt. Sælger er dog berettiget til uden varsel at foretage prisændringer efter købers tilbudsaccept som følge af statslige indgreb, som påvirker prisen.

  2. Et kursforbehold skal være konkret aftalt mellem køber og sælger for den enkelte ordre. Sælger skal angive i ordrebekræftelsen, hvis et kursforbehold er aftalt.


 6. Levering

  1. Er der aftalt en leveringsklausul, fortolkes denne i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende Incoterms. Er ingen leveringsklausul aftalt, skal levering anses for at ske "FCA” (Incoterms).

 7. Leveringstid og forsinkelse

  1. Hvis forsinkelse med levering skyldes nogen omstændighed, som i henhold til punkt 14 udgør en ansvarsfrihedsgrund eller skyldes købers handling eller undladelse, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Leveringstiden skal forlænges, selv om årsagen til forsinkelsen indtræffer efter udløbet af den oprindeligt aftalte leveringstid.

  2. Hvis sælger ikke leverer varen i rette tid, kan køber ved skriftlig meddelelse til sælger fastsætte en sidste, rimelig frist for levering, og herved angive, at han agter at hæve aftalen, hvis levering ikke sker inden for denne frist. Såfremt levering ikke finder sted inden for denne sidste frist, kan køber ved skriftlig meddelelse til sælger hæve aftalen.

  3. Såfremt forsinkelsen er af væsentlig betydning for køber, eller det står klart, at en sådan forsinkelse vil indtræffe, har køber ret til ved skriftlig meddelelse til sælger straks at hæve aftalen.

  4. Hvis køber hæver aftalen i henhold til punkt 7.2. eller 7.3, har han krav på erstatning fra sælger for de meromkostninger, der er påført ham ved anskaffelse af tilsvarende leverance fra anden side. Køber er i den forbindelse forpligtet til at begrænse tabet i videst muligt omfang og foretage dækningskøb på forsvarlig måde inden for rimelig tid. Erstatningen

   kan dog ikke overstige fakturaværdien af den forsinkede leverance.


  5. Køber har ikke ud over det i 7.4 nævnte ret til nogen erstatning i anledning af sælgerens forsinkelse. Dette gælder uanset om køber hæver eller fastholder købet.


 8. Betaling

  1. Betaling skal ske på den aftalte forfaldsdato, dog senest 8 dage fra leveringsdato hvis ikke andet er aftalt.


  2. Undlader køber at modtage leverancen på den aftalte dag, skal betaling desuagtet erlægges, som om levering havde fundet sted som aftalt.


  3. Betaler køber ikke rettidigt, har sælger krav på morarente i henhold til den til enhver tid gældende rentelov medmindre anden rentesats følger af sædvane, kutyme eller er aftalt.


  4. Ved manglende betaling til forfaldstid, kan sælger desuden hæve købet og/eller suspendere alle yderligere leverancer til køber, uanset om de har tilknytning til misligholdelsen, indtil betaling er sket.


   Herudover kan sælger kræve kontant betaling eller betryggende sikkerhed for alle fremtidige leverancer.


 9. Ejendomsforbehold

  1. Sælger har i videst muligt omfang ejendomsforbehold i det solgte og har ret til at tage det solgte tilbage, indtil sælger har modtaget fuld betaling af købesum, renter m.v.


 10. Ansvar for mangler

  1. Køber har pligt til at undersøge varen straks den er leveret med henblik på at afklare, om varen lider af fejl eller mangler. Sælger har ret til at afvise enhver reklamation vedrørende kvalitet og opmåling eller andre fejl og mangler, der burde være konstateret ved sådan undersøgelse, eller som fremsættes efter, at varen er bearbejdet, indbygget eller videresolgt.

  2. Reklamationer vedrørende mangelfulde leverancer skal foretages skriftligt og uden ugrundet ophold efter, at køber har eller burde have konstateret manglen.

   Reklamationer over mangler omfattet af pkt. 10.1 skal fremsættes inden for 8 dage fra varens modtagelse, ved emballerede varer skal reklamation dog fremsættes inden for 8 dage fra brydning af originalemballagen.

   Køber skal dog i alle tilfælde reklamere senest 2 år fra varens modtagelse, jf. dog pkt. 11.1 (byggevareklausul).

   Undtaget fra 2-årsfristen er dog leverancer af trælast i originalemballage, for hvilke fristen for reklamation over skjulte mangler er 90 dage fra varens modtagelse.


   Undlader køber at reklamere i overensstemmelse med nærværende pkt. 10.2, fortaber køber retten til at gøre krav over for sælger for manglen.


  3. Ved rettidig reklamation over mangler, jf. pkt. 10.2, som skyldes fejl i konstruktion, fremstilling eller materiale, skal sælger uden beregning foretage afhjælpning eller omlevering efter eget valg.


  4. Hvis sælger ikke foretager afhjælpning eller omlevering inden rimelig tid efter, at køber har reklameret i henhold til punkt 10.1, 10.2 og 10.3, har køber ret til ved skriftlig meddelelse til sælgeren at hæve aftalen for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen.

  5. Hvis køber hæver aftalen, har han ret til at kræve erstatning af sælger for de meromkostninger, der er påført ham ved anskaffelse af tilsvarende produkter fra anden side.


  6. Uanset det foregående er sælgers erstatningsansvar for mangler altid begrænset til fakturaværdien af de(n) mangelfulde vare(r). Såfremt der er dækning under sælgers erhvervs- og produktansvarsforsikring for mangler, tillægges sælgers erstatningsansvar for mangler dog den erstatning, der kan dækkes på erhvervs- og produktansvarsforsikringen.

  7. Sælger har intet ansvar for mangler eller for undladelse af at levere erstatningsvare(r) ud over det i punkt 10.3 foreskrevne. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder, men ikke begrænset til driftstab, tabt fortjeneste samt andre økonomiske konsekvenstab og indirekte tab. Denne begrænsning i sælgers ansvar gælder dog ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

 11. Byggevareklausul

  1. Ved salg af byggematerialer, som er omfattet af byggevareforordningen (forordning (EU) nr. 305/2011), ophører sælgers ansvar fem år fra byggeriets aflevering, dog højest seks år fra overgivelsen af materialerne til køber ved leverancer til lager eller videresalg.

  2. Såfremt køber er erhvervsdrivende og slutkunden er forbruger, kan sælger dog være omfattet af et udvidet ansvar for den pågældende leverance, hvorved sælgers ansvar ophører 10 år efter aflevering af byggeriet. Forudsætningen herfor er, at sælger har ladet sig registrere igennem Danske Byggecentre, som tiltrådt udvidet ansvar.

 12. Produktansvar

  1. Såfremt de leverede varer lider af en defekt og derved forvolder skade på person, løsøre eller fast ejendom, skal sælger alene være ansvarlig for købers eller tredjemands skade eller tab i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelige lovregler. Sælger har intet ansvar for driftstab, tabt fortjeneste samt andre økonomiske konsekvenstab, indirekte tab og følgeskader.

  2. Hvis sælger måtte blive pålagt ansvar for produktskader i forhold til tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs for det ansvar, som sælger måtte blive pålagt, og som er videregående end sælgers ansvar efter punkt 12.1 overfor. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge/indklage ved samme domstol/voldgift, som behandler erstatningskrav mod sælger fra tredjemand i anledning af varer leveret af sælger via køber til tredjemand.

 13. Ansvarsbegrænsning

  1. Det gælder i enhver henseende og i tillæg til ovenstående, at sælger aldrig er ansvarlig for driftstab tabt fortjeneste samt andre økonomiske konsekvenstab, indirekte tab og følgeskader af enhver art, herunder bl.a. konventionalbodsbetalinger o.l., uanset om sådanne skader og tab lides af køber eller tredjemand. Denne begrænsning i sælgers ansvar gælder dog ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

 14. Ansvarsfrihed

  1. Sælger er ansvarsfri for manglende opfyldelse af forpligtelser, der skyldes begivenheder uden for sælgers kontrol, som forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld, herunder men ikke begrænset til arbejdskonflikt, brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, terror, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft, strømafbrydelser, IT-nedbrud, samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra sælgers leverandører.

  2. Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig en ansvarsfrihedsgrund som nævnt i punkt 14.1 uden ugrundet ophold skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør.


  3. Hvis en ansvarsfrihedsgrund ikke ophører inden for 3 måneder herefter, kan enhver af parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part.


 15. Tvister og lovvalg

  1. Enhver tvist, som måtte opstå i relation til købet,

   herunder tvister vedrørende købsaftalens eksistens eller gyldighed, skal afgøres efter dansk ret (idet dansk rets internationale privatretlige regler og FN-konventionen om internationale løsørekøb (CISG) dog ikke finder anvendelse) ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen, medmindre sælger bestemmer, at tvisten skal afgøres ved de ordinære danske domstole.

 16. Ikrafttrædelse

  1. TRÆKON 2023 afløser TRÆKON 2017 og træder i kraft den 1. marts 2023 og gælder for alle leverancer, for hvilke ordre er modtaget efter denne dato.

Css Hardwood Logo

KONTAKT

Css Hardwood

+45 20481527

Peter@Svinding.dk

TILMELD NYHEDSBREV

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få hurtig information når vi har nyt træ.

2023 Css Hardwood ApS

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙